You are here: Home

Syariah 2013-2014

E-mail Print PDF
NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA DOSEN WALI
1 30501302545 Ahmad Fathul ArifinAlhakim Drs. H. Nur'l Yakin Mch., S.H., M.Hum.
2 30501302547 Angga Rastianto Drs. H. Nur'l Yakin Mch., S.H., M.Hum.
3 30501302575 Muhammad Aenun Naim Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
4 30501302579 Muhammad Syaifudin Zuhri Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
5 30501302606 Zaenul Arifin Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, S.H., M.S.I.