You are here: Home

Syariah 2016-2017

E-mail Print PDF
NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA DOSEN WALI
1 30501602764 Muchammad Khoirul Adib H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.
2 30501602765 Hanik Malihatun H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.
3 30501602766 Moh. Saifudin H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.
4 30501602767 Lailatul Nuriyah Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
5 30501602768 Abdur Rohman Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
6 30501602769 Achmad Ibnu Aziz Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
7 30501602770 Agus Zaenal Arifin Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
8 30501602771 Agustina Tri Utami Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
9 30501602772 Ahmad Sya'roni Ahmadi Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.
10 30501602773 Aji Nurman Said Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.
11 30501602774 Al-Faruq Faidullah H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.
12 30501602775 Alwihaidar H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.
13 30501602776 Anisaturrohmah H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.
14 30501602777 Anna Rif'ah Makiyah H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.
15 30501602778 Bella Himyatul Karimah Drs. Ahmad Thobroni, MH.
16 30501602779 Dayuk Eko Prasetyo Drs. Ahmad Thobroni, MH.
17 30501602780 Dewi Siti Fatmawati Drs. Ahmad Thobroni, MH.
18 30501602781 Deztiana Putri Nasution Drs. Ahmad Thobroni, MH.
19 30501602782 Fa'iqotul Imayah Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.
20 30501602783 Hanifah Zahra' Oktaviani Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.
21 30501602785 Hanum Faiqotus Silfia Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.
22 30501602786 Indah Ariyani Zuliyanti Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.
23 30501602787 Inti Haul Ghoyah Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.
24 30501602788 Juniar Rifqi Sholahuddien Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.
25 30501602789 Khoirun Nisa Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.
26 30501602790 Kholilurrohman Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.
27 30501602791 Luqman Nasichy Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.
28 30501602792 Lutfi Rachmawati Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.
29 30501602793 M. Lutfi Drs. H. Nur'l Yakin Mch., S.H., M.Hum.
30 30501602794 M. Aufa Hidayatullah Drs. H. Nur'l Yakin Mch., S.H., M.Hum.
31 30501602795 M. Zaky Annaufal Drs. H. Nur'l Yakin Mch., S.H., M.Hum.
32 30501602796 Moch. Shofiyul Albab Drs. H. Nur'l Yakin Mch., S.H., M.Hum.
33 30501602798 Muamaroh Drs. H. Nur'l Yakin Mch., S.H., M.Hum.
34 30501602800 Muhammad Yusuf Drs. H. Nur'l Yakin Mch., S.H., M.Hum.
35 30501602801 Muhammad Asyiq Nurrohman Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.
36 30501602802 Muhammad Zakii Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.
37 30501602803 Muhammad Fatih Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.
38 30501602804 Muhammad Haidar Asegaf Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.
39 30501602805 Muhammad Suhaimi Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.
40 30501602806 Nafkha Khorida Lutfina Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.
41 30501602807 Nailis Anin Diyati Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.
42 30501602808 Nikmatul Aini Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.
43 30501602809 Nisfa Septiana Sari Dewi Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
44 30501602810 Nur Fatmiyati Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
45 30501602811 Nur Rohman Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
46 30501602812 Nurul Qodriyah Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
47 30501602813 Pasha Pingkaniswari Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
48 30501602814 Puput Fitrotul Aulia Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
49 30501602815 Putri Noor Rochmah Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
50 30501602816 Qayyumsyah Drs. Ahmad Thobroni, MH.
51 30501602817 Rachma Meliawati Rusdiana Drs. Ahmad Thobroni, MH.
52 30501602818 Roikhatul Jannah Drs. Ahmad Thobroni, MH.
53 30501602819 Sarah Lutfia Tamami Drs. Ahmad Thobroni, MH.
54 30501602820 Satrio Kusnanda Murdiqi Drs. Ahmad Thobroni, MH.
55 30501602821 Syamsudldluha Drs. Ahmad Thobroni, MH.
56 30501602822 Syariah Latifah Drs. Ahmad Thobroni, MH.
57 30501602823 Tri Wahyu Apriliani Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
58 30501602824 Ulvya Alfah Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
59 30501602825 UmiMaslahah Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
60 30501602826 Urfatun Nisa Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
61 30501602827 Yukhanid Abadiyah M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.
62 30501602828 Yusuf Hamdani M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.
63 30501602829 Muhammad Fahreza Sakti M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.
64 30501602830 Fiki Asma Hidayah M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.