You are here: Home

Syariah 2017-2018

E-mail Print PDF
NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA DOSEN WALI
1 30501700001 Fatimah Haryanti Moh. Noviani Ardi, MIRKH
2 30501700002 Salmania Utari Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.
3 30501700003 Abdullah Asyiq Ahmada Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.
4 30501700004 Anis Muflikah Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.
5 30501700005 M. Ady Ainun Najib Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.
6 30501700006 Zulia Uswatun Hasanah Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.
7 30501700007 Rifa Atul Muslihah M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.
8 30501700008 Abdul Ghoni Moh. Noviani Ardi, MIRKH
9 30501700009 Abdul Rosyid Moh. Noviani Ardi, MIRKH
10 30501700010 Abdur Rauf M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.
11 30501700011 Achmad Kholil Asyhari Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
12 30501700012 Adam Kriyani Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
13 30501700013 Ahmad Moh. Noviani Ardi, MIRKH
14 30501700014 Ahmad Badril Anam Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
15 30501700015 Ahmad Miftakhudin Drs. Ahmad Thobroni, MH.
16 30501700016 Ahmad Taofik Ardiansah Drs. Ahmad Thobroni, MH.
17 30501700017 Ahmad Zulalus Sofi Moh. Noviani Ardi, MIRKH
18 30501700018 Aldo Lintang Saputra Moh. Noviani Ardi, MIRKH
19 30501700019 Alfa Niyala Drs. Ahmad Thobroni, MH.
20 30501700020 Alfi Sidik Drs. Ahmad Thobroni, MH.
21 30501700021 Alifia Hilma Widyaswari Moh. Noviani Ardi, MIRKH
22 30501700022 Anang Manthofani Moh. Noviani Ardi, MIRKH
23 30501700023 Ariful Huda Drs. Ahmad Thobroni, MH.
24 30501700024 Desy Ernawati Kartikasari Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
25 30501700025 Desy Faradina Moh. Noviani Ardi, MIRKH
26 30501700026 Ema Amalia Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
27 30501700027 Evi Setiawati Moh. Noviani Ardi, MIRKH
28 30501700028 Figur Ronggo Wassalim Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
29 30501700029 Firda Tri Septiana Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
30 30501700030 Fitria Hikmawati Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
31 30501700031 Ikatari Wahyuni Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
32 30501700032 Ikomi Mahrus Moh. Noviani Ardi, MIRKH
33 30501700033 Isnaeni Nurul Janah Moh. Noviani Ardi, MIRKH
34 30501700034 Kharirotun Nurul Ulya Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
35 30501700035 Lukluk Dwi Surtiningrum Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.
36 30501700036 Mahfudzi Moh. Noviani Ardi, MIRKH
37 30501700037 Masithoh Putri Utami Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, S.H., M.S.I.
38 30501700038 Miftahuddin Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.
39 30501700039 Mohammad Guswan Aziz Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.
40 30501700040 Mohammad Muflikh Diwani Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, S.H., M.S.I.
41 30501700041 Muammar Zain Nur Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.
42 30501700042 Muhamad Dzikri Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.
43 30501700043 Muhammad Asifuddin Lathif Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.
44 30501700044 Muhammad Hukma Ulil Albab Moh. Noviani Ardi, MIRKH
45 30501700045 Muhammad Khoerul Ajib Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.
46 30501700046 Muhammad Khusni Alfian Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.
47 30501700047 Muttakeen Kimseng Moh. Noviani Ardi, MIRKH
48 30501700048 Nisaul Izzah Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.
49 30501700049 Noor Muhammad Iskandar Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
50 30501700050 Nurul Fikriya Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
51 30501700051 Risya Ashilatul Hana' M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.
52 30501700052 Rizky Kurniyana Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI.
53 30501700053 Santi Nur Hidayah Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI.
54 30501700055 Tia Ulan Sari Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI.
55 30501700056 Umi Latifah M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.
56 30501700057 Yunita Dyah Anggraini M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.
57 30501700058 Zabarjad Dliya Ulhaq Moh. Noviani Ardi, MIRKH
58 30501700059 Zaky Alfiyani Shiddiq Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.
59 30501700060 Diah Umi Nur Thoriqoh Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.
60 30501700061 Slamet Wahyudi Moh. Noviani Ardi, MIRKH
61 30501700062 M. Syaiful Minan Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, S.H., M.S.I.
62 30501700063 Rahajeng Gita Aditiya Moh. Noviani Ardi, MIRKH
63 30501700064 Ikhdam Firdaus Fahroni Moh. Noviani Ardi, MIRKH