You are here: Info Akademik Daftar Perwalian Jurusan Syariah Angkatan 2013/2014

Syariah 2013-2014

E-mail Print PDF
NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA DOSEN WALI
1 30501302538 Abdul Wahab Drs. Ahmad Thobroni, MH.
2 30501302539 Afif Khibulloh Drs. Ahmad Thobroni, MH.
3 30501302540 Ahdani Dzulqurnain Drs. Ahmad Thobroni, MH.
4 30501302541 Ahamad Faiq Drs. Ahmad Thobroni, MH.
5 30501302542 Ahmad Kamil Drs. Ahmad Thobroni, MH.
6 30501302543 Ahmad Mhlisin Drs. Ahmad Thobroni, MH.
7 30501302544 Ahmad Zuhrul Anam Drs. Ahmad Thobroni, MH.
8 30501302545 Ahmad Fathul ArifinAlhakim Drs. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.
9 30501302546 AlvinAfriansyah Drs. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.
10 30501302547 Angga Rastanto Drs. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.
11 30501302548 Arif Lutfi Khakim Drs. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.
12 30501302549 Arif Mustofa Drs. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.
13 30501302550 Arum Lala MunaDestirani Drs. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.
14 30501302551 Destirani Drs. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.
15 30501302552 Edi Priyo Utomo Drs. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.
16 30501302553 Farikin Drs. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.
17 30501302554 Fatikha Anwar Drs. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.
18 30501302555 Filham Lapau Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
19 30501302556 Fitria Alfi Sahara Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
20 30501302557 Fitria Febriyanti Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
21 30501302558 Ilham Maulana Rahman Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
22 30501302559 Indah Aliya Fardilah Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
23 30501302560 Irwan Saputra Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
24 30501302562 Jauhar Khilmi Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
25 30501302563 Jihad Arif Aholikhin Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
26 30501302564 La Ode Thorik Hidayat Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
27 30501302565 Lalatussa'adah Sito Resmi Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
28 30501302566 Lazulfa Isma Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
29 30501302567 Lisa Yustina Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
30 30501302568 Lukman Hakim Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
31 30501302569 M. Athoulloh Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
32 30501302570 Miftahus Sa'adah Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
33 30501302571 Mifbahul Munir Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
34 30501302572 Moh. Imam Nur Faqih Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
35 30501302573 Moh. Nailul Author Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
36 30501302574 Muchammad Fariz Lutfi Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
37 30501302575 Muhammad Aenun Naim Drs. H. Rozihan, SH. M.Ag.
38 30501302576 Muhammad Azam Multazam Drs. H. Rozihan, SH. M.Ag.
39 30501302577 Muhammad Fuad Noor Drs. H. Rozihan, SH. M.Ag.
40 30501302578 Muhammad Nashihuddin Drs. H. Rozihan, SH. M.Ag.
41 30501302579 Muhammad Syaifudin Zuhri Drs. H. Rozihan, SH. M.Ag.
42 30501302580 Muhammad Syukron Drs. H. Rozihan, SH. M.Ag.
43 30501302581 Musdalifatur Rofiah Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
44 30501302582 Mushonef Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
45 30501302583 Nadia Salsabila Rosyada Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
46 30501302584 Nanik Indriani Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
47 30501302585 Narsih Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
48 30501302587 Nujum Mulaili Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
49 30501302588 Nur'aini Maghfiroh Anis Tyas Kuncoro, S.Ag. M.A.
50 30501302589 Nurul Huda Anis Tyas Kuncoro, S.Ag. M.A.
51 30501302590 Olga Pratama Putra Anis Tyas Kuncoro, S.Ag. M.A.
52 30501302591 Rifqi Maulana Anis Tyas Kuncoro, S.Ag. M.A.
53 30501302592 Rofiatul Hasanah Anis Tyas Kuncoro, S.Ag. M.A.
54 30501302593 Samsul Ma'arif Anis Tyas Kuncoro, S.Ag. M.A.
55 30501302594 Sholihatur Riyandoh Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
56 30501302595 Sholikhatul Faizah Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
57 30501302596 Siti Khafidoh Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
58 30501302597 Aiti Nur Faizah Fadli Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
59 30501302598 Siti Uliyah Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
60 30501302599 Siti Nuryadi Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
61 30501302600 Susi Mayasari Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI.
62 30501302601 Syaiful Anwar Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI.
63 30501302602 Tutik Hidayati Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI.
64 30501302603 Ulil Albab Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI.
65 30501302604 Utia Inayati Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI.
66 30501302605 Uun Isna Qoriatin Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI.
67 30501302606 Zaenal Arifin Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH. MSI.
68 30501302607 Sa'dulloh Rois Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH. MSI.
69 30501302608 Khoiru Imadatil Ummah Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH. MSI.
70 30501302609 Mujiyono Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH. MSI.