You are here: Info Akademik Daftar Perwalian Jurusan Tarbiyah Angkatan 2014/2015

Tarbiyah 2014-2015

E-mail Print PDF
NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA DOSEN WALI
1 31501402006 Abdullah Khoirus S Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
2 31501402007 Achmad faiz rizka H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
3 31501402008 Ade Kurniawan Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
4 31501402009 Afit munzayani H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
5 31501402010 Agis Yuniko Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
6 31501402012 Ahmad khotib H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
7 31501402013 Ahmad magfur akbar H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
8 31501402014 Ahmad nasim hamsa H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
9 31501402015 Ahmad Shiddiq Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
10 31501402016 Aisaturosida Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
11 31501402016 Ahmad sony H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
12 31501402017 Anang Makhin Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
13 31501402018 Anas Muhibi Hanif Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
14 31501402019 Andri Widiatmoko Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
15 31501402020 Anik Malichah Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
16 31501402021 Anis lutfiani H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
17 31501402022 Anisah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
18 31501402023 Annisya wahyu dhinari H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
19 31501402024 Aqwam Aji D Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
20 31501402025 Ari nurika H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
21 31501402026 Arifin Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
22 31501402027 Aufa Asma Amalina Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
23 31501402028 Ayu Lestari Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
24 31501402030 Azmi sholakhudin H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
25 31501402031 Azzah Nor M Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
26 31501402032 Bambang Nur Sholeh Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
27 31501402033 Bekti Agung Wibowo Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
28 31501402034 Danang ardiansyah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
29 31501402035 Darma Agustina Pratiwi Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
30 31501402036 Dicha Bahrun Niam Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
31 31501402037 Dina Asanti Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
32 31501402038 Dyah Mustikaning Pertiwi Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
33 31501402039 Erik Budi Setiawan Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
34 31501402040 Erlin sulistiyani H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
35 31501402041 Erna Dwi Astuti Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
36 31501402042 Erni Octaviani Sari Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
37 31501402043 Fadholi H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
38 31501402044 Faidha ahlina H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
39 31501402045 Faizah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
40 31501402045 Farichatun nisa H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
41 31501402046 Farida tammayanti H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
42 31501402047 Faruq Huda Fahrudin Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
43 31501402048 Fatan Syaifin Nuha Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
44 31501402049 Fatimatuz Zahrok Drs. H. Muhtar Arifin S., M.Lib.
45 31501402050 Firdaus Dwi S Drs. H. Muhtar Arifin S., M.Lib.
46 31501402051 Firyal husnun afifah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
47 31501402052 Fitri hidayanti H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
48 31501402053 Fitrotul muniroh H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
49 31501402054 Gus Jafar Mukhibin Drs. H. Muhtar Arifin S., M.Lib.
50 31501402055 Hakim Surya Wijaya Drs. H. Muhtar Arifin S., M.Lib.
51 31501402056 Hanik hidayatul mustafidah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
52 31501402057 Hartatik H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
53 31501402058 Huswatun hasanah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
54 31501402059 Ichfatul chasanah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
55 31501402059 Imam faisal H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
56 31501402060 Imroatus sholikhah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
57 31501402061 Indra Bagus Octora Drs. H. Muhtar Arifin S., M.Lib.
58 31501402062 Insafudin Drs. H. Muhtar Arifin S., M.Lib.
59 31501402063 Irmayanti Drs. H. Muhtar Arifin S., M.Lib.
60 31501402064 Jatyo Triatmojo Adi S Drs. H. Muhtar Arifin S., M.Lib.
61 31501402065 Kartika Dewi Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
62 31501402066 Khimayatus sholihah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
63 31501402067 Khofidhotur rofiah Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
64 31501402068 Khoiriyah azimatul H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
65 31501402069 Khoirul istianah Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
66 31501402070 Laila alfiani rahmah Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
67 31501402071 Lailatur rohmah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
68 31501402072 Lisa windi silvianingrum Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
69 31501402073 Livia nur aisyah Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
70 31501402074 Luluk nabilah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
71 31501402075 M. Dliya unnur Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
72 31501402075 M. Fahrizal hamdani Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
73 31501402075 Lutfi bustanul arifin Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
74 31501402076 M. Noval fadli ihsani H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
75 31501402077 M. Syaifudin zuhri H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
76 31501402079 Maghfur afandi Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
77 31501402080 Maya savitri Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
78 31501402089 Mohammad fariz amiruddin Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
79 31501402089 Mecca bakhrussalam Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
80 31501402089 Mega fitria Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
81 31501402089 Mohamad afif udin Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
82 31501402089 Moch iqbal nur mujahidin Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
83 31501402089 Miftahul huda Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
84 31501402089 Mohamad hamdan akbar H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
85 31501402089 Miftahul khawaji H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
86 31501402089 Muchamad alwi alfianto H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
87 31501402090 Muftiya azizah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
88 31501402091 Muh. Lutfi hakim Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
89 31501402093 Muhammad abdul haq Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
90 31501402094 Muhammad bahaudin H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
91 31501402095 Muhammad choirul H Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
92 31501402096 Muhammad Fahrizal H Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
93 31501402097 Muhammad hasan N H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
94 31501402098 Muhammad khoirul M Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
95 31501402099 Muhammad najib H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
96 31501402100 Muhammad rizal fallah Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
97 31501402100 Muhammad nawasyarif H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
98 31501402102 Muhammad ulin nuha Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
99 31501402103 Muji H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
100 31501402104 Mukhamad luqman baihaqi Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
101 31501402105 Mukhamad najib Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
102 31501402106 Naelah amaliyah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
103 31501402107 Nakiah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
104 31501402108 Noor annisa aprilia dewi Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
105 31501402109 Nunung jamilah Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
106 31501402110 Nur fadhilah Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
107 31501402110 Nur inayati Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
108 31501402112 Nur miftahul huda Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
109 31501402113 Nur rizki sudaryato Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
110 31501402114 Nur rohmah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
111 31501402115 Nur saidah Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
112 31501402116 Nurmilatun khanifah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
113 31501402117 Nurul af idah Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
114 31501402118 Nurul conisa Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
115 31501402119 Nurul hikmah shofiana H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
116 31501402120 Nurul mufidah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
117 31501402121 Okta migiarna Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
118 31501402122 Putriana nur hidayah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
119 31501402123 Qitbatin nisa' H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
120 31501402124 Qurotul aini H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
121 31501402125 Reny ulva triany Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
122 31501402126 Rina nur saidah Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
123 31501402127 Risa hidayatul laeli H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
124 31501402128 Rosyada abdullah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
125 31501402129 Salis listiani H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
126 31501402130 Sela istighfari H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
127 31501402131 Setyo budianto H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
128 31501402132 Shofa yusuf H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
129 31501402133 Shofiyul fuad Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
130 31501402134 Shufi mayla rosysya Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
131 31501402135 Siti aminah Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
132 31501402136 Siti khamsina Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
133 31501402137 Siti liatun nafi'ah Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
134 31501402139 Siti maghfiroh Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
135 31501402140 Sri agustina nurnani H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
136 31501402140 Sofi nur fauzi Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
137 31501402141 Sri wahyuni Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
138 31501402142 Sugimin H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
139 31501402143 Sutarti H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
140 31501402144 Taufiq wajdi Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
141 31501402145 Tika fatmawati Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
142 31501402146 Ula latifatul azizah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
143 31501402147 Ulfa merlyana Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
144 31501402148 Uli nifah Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
145 31501402149 Uswatun chasanah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
146 31501402150 Vellanofa Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
147 31501402151 Vina maulidiya H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
148 31501402152 Wiam nabil Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
149 31501402153 Wiwinda H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
150 31501402154 Yuliana rahmawati Hidayatus Sholihah, S.Pd.I. M.Pd. M.Ed.
151 31501402155 Zahrotul khoiriyah H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.