You are here: Info Akademik Daftar Perwalian Jurusan Syariah Angkatan 2012/2013

Syariah 2012-2013

E-mail Print PDF
NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA DOSEN WALI
1 30501202468 URWAH Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
2 30501202469 MUHAMAD ULINUHA Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
3 30501202470 NAILIL MUNA Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
4 30501202472 MUHAMMAD CHOIRON Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
5 30501202473 MOHAMAD ANDI ROMANSAH Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
6 30501202474 PUJI INAYAH Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI.
7 30501202475 ACHMAD ABROR Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI.
8 30501202476 KHOIRUMAN Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI.
9 30501202477 LAILI ARIFATUL FITRI Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH.
10 30501202478
MUHAMMAD SALLAM Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH.
11 30501202479 MUHAMMAD TAUFIQ Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH.
12 30501202480 AFIF CHOIRUDDIN Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH.
13 30501202481 SITI RODHIATUN Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH.
14 30501202482 ZAENAL ARIFIN Dr. H. Kurdi Amin, MA.
15 30501202483 MUHAMMAD ABDUR ROCHMAN Dr. H. Kurdi Amin, MA.
16 30501202484 MUHAMMAD KHOTIM Dr. H. Kurdi Amin, MA.
17 30501202485 SYAIFULLAH Dr. H. Kurdi Amin, MA.
18 30501202486 MUHAMMAD MIFTAH Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
19 30501202487 MUHAMAD SYAFII Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
20
30501202488 MUHAMMAD WAHYU AVIANTO Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
21 30501202489 NGATEMIN Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
22 30501202490 RASMIDI Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
23 30501202491 RORO NURMALA SHOKHIKHAH Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
24 30501202492 SAIFUL MUJAB Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
25 30501202493 ERVIN SETIA WAHYUNI Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
26 30501202494 HAQI QATUL ULYA Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag.
27 30501202495 HARNOTO Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag.
28 30501202496 IKA NURKHASANAH Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag.
29 30501202497 IKSAN Drs. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.
30 30501202500 KHOIRUL ANWAR Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
31 30501202501 MUH MAHBUB Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
32 30501202502 MOHAMMAD ZAINUL AKMALI Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
33 30501202503 MILIA YULIASARI Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
34 30501202504 MIFTAH ADISTIA Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
35 30501202505 MUHAMMAD SHOLIHUL AZIZ Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
36 30501202506 NUR ALIFAH Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
37 30501202507 NOOR ROCHMAN Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
38 30501202508 WARDATUL FIRDAUS Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
39
30501202509 WIDARTI Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
40 30501202510 FATHUL HUDA Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
41 30501202512 ZAKIYATUN NAFSI Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
42 30501202513 USWATUN KHASANAH Drs. H. Rozihan, SH. M.Ag.
43 30501202514 AKHMAD YANI Drs. H. Rozihan, SH. M.Ag.
44 30501202515 MOHAMMAD MUNIF Drs. H. Rozihan, SH. M.Ag.
45 30501202516 M NUSADI Drs. H. Rozihan, SH. M.Ag.
46 30501202517 YENI PURWATI Drs. H. Rozihan, SH. M.Ag.
47 30501202518 RAHAYU LESTARI Drs. Ahmad Thobroni, MH.
48
30501202519 ZAENAL KHASAN Drs. Ahmad Thobroni, MH.
49
30501202520 AHMAD ARIS Drs. Ahmad Thobroni, MH.
50 30501202521 ERWIN SULIADI Drs. Ahmad Thobroni, MH.
51 30501202522 FIKRI MUSTOFA Anis Tyas Kuncoro, S.Ag. M.A.
52 30501202523 M. NUR FAIZIN Anis Tyas Kuncoro, S.Ag. M.A.
53 30501202524 M. SAEFUL AMRI Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI.
54 30501202525 MOCHAMMAD SAYYIDAT THOHIRIN H. Tali Tulab S.Ag. MSI.
55 30501202526 NUR AINI Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
56 30501202527 ROJATIN TRIWAN DIWANTORO Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
57 30501202528 SITI NUR HASANAH Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
58
30501202529 WIWIN OKTAWIYANDI Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
59
30501202530 MOHAMAD NUR HAMZAH Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH. M.Ag.
60 30501202531 EMY FAJARWATI Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag.
61 30501202532 ROISYATUN NAFISYAH Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag.
62 30501202533 MUHAMAD NUR SAHID Drs. Ahmad Thobroni, MH.
63 30501202534 AHMAD MUJAB
Drs. H. Rozihan, SH. M.Ag.
64 30501202535 SYARIF AMRULLOH
Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
65 30501202536 SITI FATIMATUZZAHRO Drs. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.