You are here: Info Akademik Daftar Perwalian Jurusan Tarbiyah Angkatan 2012/2013

Tarbiyah 2012-2013

E-mail Print PDF
NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA DOSEN WALI
1 31501201710 SITI KHOIRIYAH Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
2 31501201711 ABDUL MUJIB Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
3 31501201712 ALI MASYHAR Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
4 31501201713 RURI RUKHIYATI Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
5 31501201714 TIKA NUR ELIZA MATFIYANI Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
6 31501201715 FITRI AFFAN HADI WIBOWO Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
7 31501201717 NISA KURNIA Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
8 31501201718 DYAH SETYAWA Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
9 31501201719 CHINTIYA PRAMIASARI Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
10 31501201720 RIFATUL USWAH Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
11 31501201721 INDAH RETNO WULANDARI Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
12 31501201722 MOHAMAD AFIFUDIN Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
13 31501201723 SITI KHOLIFAH Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
14 31501201724 ANISATUR ROHMAH Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
15 31501201725 AHMAD SUNAN ADLIMULLAH Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
16 31501201726 SYIFAUL JINAN Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
17 31501201727 PUTRI ANA NUR AZIZAH Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
18 31501201728 LABIB RIZQINIDA Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
19 31501201729 FAHRUNIDA SETYAWATI Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
20 31501201730 AMIRUL KHAMIDAH Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
21 31501201731 AMIR PRAMBUDI Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
22 31501201732 ANNA WIJAYANTI Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
23 31501201733 MUHAMAD NURUL YAQIN Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
24 31501201734 ARINA QODRIYA Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
25 31501201735 SITI QOMARIYAH Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
26 31501201737 NAISWARA Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
27 31501201738 SITI HODIJAH Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
28 31501201739 SOLIKHUL BASAR Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
29 31501201740 MUHAMAD MUBAROK Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
30 31501201741 KHAFIDHOTUR ROFIAH Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
31 31501201742 IKA RAHMAWATI Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
32 31501201743 RENY WULANDARI Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
33 31501201744 ULIL AYDI Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
34 31501201745 NAILA HUSNA MAULAYA Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
35 31501201746 SITI ARIYAH Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
36 31501201747 KHUSNANUHA Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
37 31501201748 RISTAM WAHYU NURHUDA Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
38 31501201749 NAZHAFATUL ULYA Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
39 31501201750 HIFNI AULIAUR ROHMAN Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
40 31501201751 SUGENG PRAYITNO Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
41 31501201752 ULFI LAILATUL HIDAYAH Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
42 31501201753 NURUL FAJAR HIDAYAT Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
43 31501201754 AHMAD EKO ARYANTO Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
44 31501201755 KHAFIDIN Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
45 31501201756 LIA KURNIAWATI Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
46 31501201757 MUHAMMAD MISBAH Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
47 31501201758 MUNIROH Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
48 31501201759 NILA ULYA Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
49 31501201760 NIYAH KHOSYIYATI Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
50 31501201761 NUR HAMIDAH Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
51 31501201762 NUR HIDAYAH Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
52 31501201763 NUR HIDAYATI Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
53 31501201764 LUHFIYATUL AZIZAH Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
54 31501201765 SAMAT YULIANTO Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
55 31501201766 SHODIQOTUN NISAR Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
56 31501201767 SITI NUR SAIDAH Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
57 31501201768 SITI ZULAIKAH Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
58 31501201769 ULIN ZAENAL ARIFIN Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
59 31501201770 USWATUN KHASANAH Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
60 31501201771 ZULAEFAH Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
61 31501201772 SAIFUL MUALLIM Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
62 31501201773 AHMAD MIFTAHUL CHOIR Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
63 31501201774 AHMAD TARIMIN Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
64 31501201775 ANIK HIDAYATUS SHOLIHAH Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
65 31501201776 ABDURROCHMAN Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
66 31501201777 ANAS Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag.
67 31501201778 KHAFIDIN Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
68 31501201779 NUR ULIN NAFIAH Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
69 31501201780 AHMAD ZAINAL MUNA Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
70 31501201781 ROIKHATUL JANAH Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
71 31501201782 MARIHA FALIHATUL IBRIZAH Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
72 31501201783 ANIQA ZAHROTUL AINI Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
73 31501201784 ANIS SATUL MUNAH Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
74 31501201785 DINA MUNAWAROH Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
75 31501201786 MUHAMMAD FATHURROHMAN Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
76 31501201787 ELY RAHMAWATI Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
77 31501201788 ERVINA ZULAIHAH
Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
78 31501201789 MUHAMMAD SYUKRON FADLOLI Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
79 31501201790 DINA QISMIYYATUL FATA Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag.
80 31501201791 ZAKKY ULUL AZMI Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
81 31501201792 SYAMSUL MAARIF Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
82 31501201793 UMI QULSUM Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
83 31501201794 FARIDHA HIDAYAH Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
84 31501201795 HABIB ISNAN HARTANTA Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
85 31501201796 IFTITAKHUNNIMAH Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
86 31501201797 FINA MAELINA H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
87 31501201798 ISTIQOMAH H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
88 31501201799 KHOLIFATUN ALIYAH H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
89 31501201800 AHMAD FARID MAULANA H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
90 31501201801 ABDUL ROIS H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
91 31501201802 ABDUR ROHMAN H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
92 31501201803 AFY ULYA H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
93 31501201804 NADHOFA MUARIFAH Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
94 31501201806 UMAR FARUQ Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
95 31501201807 ROIHATUZ ZAHRO Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
96 31501201808 AKHIDA MIFTAHUL JANNAH Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
97 31501201809 KISWANTO H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
98 31501201811 ANISSETYA NINGSIH Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
99 31501201812 IRMA NUR KHIKMAH Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
100 31501201813 NURUL FATMAWATI Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
101 31501201814 ABDULLOH TULUS Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
102 31501201815 FAHMIYATUL IZZAH Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
103 31501201816 WINDA NURMALIA H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
104 31501201817 AHMAD FARID ROIS H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
105 31501201818 HABIB RAHMAN H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
106 31501201819 ALFATINI LAYYINATUS SHOFA H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
107 31501201820 ANIK MUFAROKHAH H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
108 31501201821 DANI AKTA SOFA H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
109 31501201822 ELISA KHRISTIYANTI H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
110 31501201823 IIN NAILIYA H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
111 31501201824 LILIK QONI ATUL KARIMAH H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
112 31501201825 MUHAMMAD NUR H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
113 31501201826 NUR ROFIAH H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
114 31501201827 RIFQIYATUR RAHMAH H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
115 31501201828 SITI MUSAFAAH H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
116 31501201829 SITI FUADAH H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
117 31501201830 VERA PUTRI WIJAYANTI H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
118 31501201831 NANUNG MUBASSIROH H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
119 31501201832 NIKMATUL LAIL H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
120 31501201833 ALI RIDLO H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd.
121 31501201834 CICIK AYU LESTARI Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
122 31501201835 AHMAD MUJAHIDIN Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
123 31501201836 ARIS ANNDAZIF Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
124 31501201837 KHOLIDIYAH Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
125 31501201838 MUHAMMAD ROHIB Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
126 31501201839 NILA ROHMAWATI Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
127 31501201840 QONIATUL HASANAH Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
128 31501201841 ROIDHOTUL HUSNA Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
129 31501201842 SITI NURHASANAH Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
130 31501201843 SITI ZUMROTUL FAIZAH Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
131 31501201844 MOH.S.AIFUL ANAS Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
132 31501201845 KHURRIYA MAULIDA Dr. Drs. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
133 31501201846 MUHAMMAD Dr. Drs. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
134 31501201847 AHDIKA AMIN FIRDAUS Dr. Drs. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
135 31501201848 MARZUKI Dr. Drs. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
136 31501201849 YULIA NURMAINDAH SARI Dr. Drs. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
137 31501201850 RIYANA PURNINGSIH Dr. Drs. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
138 31501201851 DINA ARIFATUNNISA Dr. Drs. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
139 31501201852 MUHAMAD MAMUN ADNAN Dr. Drs. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
140 31501201853 MUDZAKIR MAHLAWI Dr. Drs. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
141 31501201854 RIZKI DWI BAKTI Dr. Drs. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
142 31501201855 HERMIN AGUSTINA Dr. Drs. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
143 31501201856 RUGAYA TUANAYA Drs. Nidlomun Ni'am, M.Ag.
144 31501201857 RIZKI AMALIA PUTRI Drs. Nidlomun Ni'am, M.Ag.
145 31501201858 DEA NERIZKA Drs. Nidlomun Ni'am, M.Ag.
146 31501201859 AZIMUL HAQ ACHVI Drs. Nidlomun Ni'am, M.Ag.
147 31501201860 ABDUL KHARIS Drs. Nidlomun Ni'am, M.Ag.
148 31501201861 SAMSUL BAHRI Drs. Nidlomun Ni'am, M.Ag.
149 31501201862 RATIH WIJAYANTI Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
150 31501201863 MUHAMMAD RIFAI S. Drs. Nidlomun Ni'am, M.Ag.